Akademické práce


Sekce Akademické práce je určena pro potřeby vypracování akademických prací, tj. semestrálních prací a závěrečných diplomových prací. Naleznete zde důležité odkazy, které vám mohou pomoci při zpracování akademických prací na Slezské univerzitě v Opavě.

Při psaní akademické práce se může hodit…

Vypracování semestrální práce

Logo Slezské univerzity v Opavě

Logo Slezské univerzity v Opavě (příp. i součástí univerzity) lze použít pouze v seminárních pracích a není to nutné. V závěrečných pracích se využívá znak univerzity.

Znak Slezské univerzity v Opavě

Celý grafický manuál Slezské univerzity v Opavě lze najít na Intranetu SU po přihlášení pomocí CRO identity.

Pokyny pro vypracování závěrečné práce

Všechny důležité informace pro vypracování závěrečné práce jsou v níže uvedených elektronických kurzech ÚI:

Do výše uvedených předmětů jsou studenti zapsáni vždy automaticky na začátku ročníku, kdy zadávají témata diplomových prací (bakalářské studium na začátku 3. ročníku, navazující magisterské studium v 1. ročníku). Kurzy obsahují důležité metodické pokyny – Základní metodický pokyn pro vypracování závěrečné práce (vydán fakultou) a Rozšířený metodický pokyn pro vypracování závěrečné práce pro studenty Oddělení informační vědy.

Návody pro práci se systémem STAG:

Databáze závěrečných prací v ČR

Zde naleznete odkazy na informační systémy jiných univerzit v České republice, které umožňují vyhledávat v závěrečných pracích svých studentů, a zároveň se na těchto univerzitách studují programy Informační studia a knihovnictví.

Theses.cz

Systém Theses.cz slouží jako národní registr závěrečných prací, a zároveň jako systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi. Je vyvíjen a provozován Masarykovou univerzitou. Slouží vysokým školám a univerzitám (nejen v ČR). Veřejnosti jsou zpřístupňovány záznamy o práci, dle rozhodnutí školy lze získat přístup i k plnému textu práce, a vyhledávání mezi nimi. Do systému je zapojena i Slezská univerzita v Opavě.

Databáze závěrečných prací MUNI

Databáze je součástí Informačního systému Masarykovy univerzity v Brně a v současné době je nejpropracovanějším archivem závěrečných prací na území České republiky. Retrospektiva absolventů sahá až do roku 1920 a retrospektiva obhájených prací do roku 2000, přičemž plné texty prací jsou zveřejňovány od roku 2006. Plné texty prací obhájené před rokem 2006, jsou v systému vloženy pouze na přání autora. Kromě fulltextu obhájené práce v různých formátech (.doc, PDF, .txt) je možné v databázi vyhledat také anotaci a posudky obou oponentů. Vyhledávání v systému je velmi specifické, proto je dobré používat nápovědu.

Digitální repozitář závěrečných prací UK

Sbírka obsahuje elektronické verze vysokoškolských kvalifikačních prací Univerzity Karlovy v Praze. Naleznete zde bakalářské, diplomové, disertační a habilitační práce ze všech fakult Univerzity Karlovy v Praze obhájené po roce 2006. Práce obhájené před rokem 2006 jsou k dispozici zde.