Studijní obory


Bakalářské studium

Informační studia se zaměřením na knihovnictví

Tříleté bakalářské studium v prezenční formě je orientované na vzdělávání informačních profesionálů i knihovníků pro specializované knihovny a informační střediska včetně těch, která jsou součástí informační strategie firem a organizací působících v soukromé sféře. Absolventi oboru jsou způsobilí vykonávat profesi informační specialista a knihovník. Zvládají metody a nástroje pro údržbu a provoz knihovnicko-informačních systémů, metodiku analýzy informačních potřeb, základní strategii vyhledávání informací a metody ochrany a zprostředkování informací a poznatků uživatelům.

Uplatnění absolventů bakalářského studia

Absolvent je způsobilý vykonávat profesi knihovníka a informačního specialisty v různých typech knihoven, zejména vědeckých, akademických a specializovaných. Může působit v informačních střediscích podniků a veřejných organizací ve funkci informačního konzultanta a rešeršéra. Díky spolehlivému základu z oblasti informatiky se rovněž může uplatnit v oboru informačních technologií. Absolvent má předpoklady pro studium v navazujícím magisterském studijním oboru Informační a knihovnická studia.

Odkaz na studijní bakalářský program v prezenční a kombinované formě.

Více informací o přijímacím řízení naleznete na stránkách fakulty.

Navazující magisterské studium

Informační a knihovnická studia

Dvouleté navazující magisterské studium v prezenční a kombinované formě. Koncepce studijního oboru vychází ze společenské potřeby vysoce kvalifikovaných odborníků v oblastech spojených s informačními procesy ve společnosti a odborných pracovníků v celé síti knihoven, které zcela mění technologii zpracování a zpřístupňování dokumentových informací. Cílem je připravit absolventy pro budování a profesionální provoz knihoven, pro práci v prostředí počítačových sítí a pro profesionální zvládnutí informačních zdrojů, metod a informačních služeb na všech řídících a profesních úrovních ve všech oblastech lidské činnosti.

Uplatnění absolventů magisterského studia

Absolvent se uplatní jako vedoucí pracovník rozsáhlých provozů informačních služeb v knihovnách a informačních institucích; jako informační manažer pro projektování, budování a správu informačních databází; jako projektant komplexních knihovnicko-informačních systémů pracujících na bázi výpočetní a komunikační techniky; jako manažer, správce a provozovatel tradičních a digitálních knihovnických fondů; jako tvůrce, editor a provozovatel bibliografických a fulltextových informačních databází určených pro speciální odborné nebo i široké občanské uplatnění; jako informační analytik pro procesy sběru, zpracování, ukládání, zpětného vyhledávání a šíření informací v účelově budovaných informačních fondech podniků, škol i veřejných institucí; jako informační konzultant.

Odkaz na studijní magisterský program v prezenční a kombinované formě.

Více informací o přijímacím řízení naleznete na stránkách fakulty.