Elektronická evidence tržeb – EET


Základní informace o EET

Zákon o evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Současně se zákonem o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se snižuje sazba DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 % na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků.

V rámci zajištění dostatečného prostoru k přípravě podnikatelů a také plynulosti systému bylo zvoleno postupné zavádění povinnosti evidovat tržby:

 1. fáze (od 1. 12. 2016) – ubytovací a stravovací služby
 2. fáze (od 1. 3. 2017) – maloobchod a velkoobchod, zprostředkovatelé velkoobchodu,
 3. fáze (od 1. 3. 2018) – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství atd.,
 4. fáze (od 1. 6. 2018) – vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Co je to EET?

EET neboli elektronická evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována každá hotovostní platba od podnikatele, která je (nejpozději při jejím uskutečněním) prostřednictvím internetu datovou zprávou odeslána Finanční správě České republiky. Na portále finanční správy budou informace o tržbě ukládány a bude vygenerován fiskální kód (unikátní kód), který bude ihned podnikateli odeslán zpět do jeho koncového zařízení. Tento kód bude následně uveden na účtence vydané podnikatelem.

Co a kdo podléhá EET?

Evidenci tržeb budou podléhat tržby, které pocházejí z podnikatelské činnosti a zároveň byly uhrazeny hotově. Hotovostí se podle §5 rozumí platby v Kč, v cizí měně, kartou, šekem, směnkou nebo jinými obdobnými způsoby jako např. stravenkou.

V případě že si uživatel nebude jist, zda evidenci tržeb podléhá, může požádat o závazné posouzení správce daně, zda se jedná o evidovanou tržbu. Závazné posouzení podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč.

Co si musí podnikatel zajistit?

Od svého správce daně si musí podnikatel zajistit autorizační údaje pro přihlášení do portálu Finanční správy. O tyto údaje si musí podnikatel požádat před první evidovanou tržbou. Požádat o údaje může podnikatel osobně nebo elektronicky. Pomocí těchto údajů (přihlašovací jméno, heslo, tel. číslo pro ověření) se následně do aplikace přihlásí, aby zde ohlásil provozovny (každá následně získá své identifikační číslo), a aby zde vyplnil všechny potřebné údaje pro správu tržeb. Nakonec si vygeneruje certifikát, které slouží k jednoznačné identifikaci podnikatele, který bude následně odesílat datové zprávy.
Certifikát bude nutno nainstalovat do pokladního zařízení.

Jak EET funguje?

Údaje o tržbách lze evidovat buďto v běžném režimu (tzv. „on-line“) nebo v režimu zjednodušeném (tzv. „off-line“). Zjednodušený režim bude pravděpodobně využíván v místech nedostupného internetového připojení. Kdo bude moci tento režim využívat, bude uvedeno v nařízení vlády. Podnikatelé, kteří nebudou podléhat tomuto režimu podle nařízení vlády a mají podmínky znemožňující používat režim běžný, mohou požádat o povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu svého správce daně.

Základní kroky pro zavedení EET

 1. Ověřím si, zda mám povinnost evidovat tržby.
 2. Zjistím si, odkdy budu tržby evidovat.
 3. U správce daně případně požádám o evidenci ve zjednodušeném režimu.
 4. Zajistím si autentizační údaje pro přihlášení do webové aplikace správce daně.
 5. Ve webové aplikaci si zaeviduji provozovny a vygeneruji certifikát.
 6. Zvolím nejvhodnější produkt pro řešení EET.
 7. Do zvoleného produktu nainstaluji certifikát a provedu potřebné nastavení.
 8. Začnu evidovat své tržby.

Vysvětlivky

 • FIK kód– fiskální identifikační kód, je číselný kód, který je automaticky vygenerován systémem Finanční správy při přijetí datové zprávy. Tento kód se v případě běžného režimu tiskne na účtence zákazníkovi
 • PKP kód– podpisový kód je elektronickým podpisem z vybraných údajů datové zprávy evidované tržby a je generovaný pokladním zařízením. Umožňuje kontrolu integrity účtenky a prokazuje vazbu mezi poplatníkem a účtenkou. Zároveň jednoznačně identifikuje příslušnou tržbu a je vždy v datové zprávě obsažen. Na účtence je uváděn pouze v případech, kdy na účtenku nelze uvést z objektivních důvodů FIK.
 • BKP kód– bezpečnostní kód poplatníka je otisk (hash) kódu PKP a je generovaný pokladním zařízením. BKP jednoznačně identifikuje příslušnou tržbu poplatníka a je vždy v datové zprávě obsažen. Zároveň je vždy součástí údajů uváděných na účtence.
 • Certifikát – slouží k jednoznačné identifikaci při zasílání údajů do systému finanční správy. Díky certifikátu systém identifikuje podnikatele. Platnost certifikátu je 3 roky. S certifikáty musí uživatel zacházet tak, aby nedošlo k jeho zneužití.

, , , , , ,