Hlavní témata současné informační vědy


Autor obrázku – Pavel Šrubař

Článek z odborného časopisu Knihovna – knihovnická revue, Lindy Jansové s názvem Hlavní témata současné informační vědy, pojednává o stěžejních rysech informační vědy. Text je vytvořen na základě analýzy různorodých děl typu časopisů, článků, či publikací o informační vědě. Článek odpovídá na otázky, jež se týkají knihovnictví a její kooperace s informační vědou, nebo vztahem informační vědy a dalším dílčími vědami. Z různorodých zdrojů byly získány údaje o definicích informační vědy, klíčových slovech, nejdůležitějších termínech a jejich významech. Jako zdroj byl použit rovněž tezaurus ASIS&T, Zinsova znalostní mapa informační vědy, a taktéž pořádací systémy uvedené v registru BARTOC.

K získání dat byly použity metody analýzy definic v základních dílech, analýzy seznamu názvů hlavních kapitol, klíčových slov v článcích a rovněž analýzy přítomnosti termínů, v pořádacích systémech. Následně proběhlo porovnání a syntéza těchto poznatků. Článek předkládá seznam základních děl oboru informační věda, přehled definic oboru informační věda, hlavní termíny z definic, stěžejní pojmy ze seznamu názvů kapitol klíčových děl o informační vědě a na závěr taktéž přehled termínů, s více násobnými výskyty v názvech kapitol, deskriptorech, kategoriích a podřazených jednotek. Jako důležité zdroje jsou zde uvedeny články, z nejvýznamnějších časopisů oboru informační věda, publikace a databáze. V závěru jsou uvedeny hlavní pojmy informační vědy, přiřazené ke kategoriím znalostní mapy. Článek obsahuje souhrn veškerých poznatků o informační vědě a umožňuje ji jasně identifikovat a vyčlenit.

Zdali se chcete dozvědět podrobné informace o výsledku této analýzy, přečtěte si článek: JANSOVÁ, Linda. Hlavní témata současné informační vědy. Knihovna: Knihovnická revue [online]. 2017, 28(2), 50-66 [cit. 2018-01-25]. ISSN 1801-3252. Dostupné z: http://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/2017-2/knihovny-a-informace/hlavni-temata-soucasne-informacni-vedy

 

Odborné články

, , , , , , ,