5 P Informačního auditu


Autor obrázku – Pavel Šrubař

Článek z odborného časopisu ITlib – Informačné technológie a knižnice, Michaeli Dombrovské s názvem 5 P Informačního auditu, pojednává o tomto nástroji z hlediska pojmu, procesu, projektu, produktu a případové studie. Jedná se o metodu strategického řízení, jež se využívá k analýze informačních potřeb, nástrojů a toků. Audit je veden dle krátkodobých a dlouhodobých cílů, které umožní rozvoj služeb organizace či firmy. Jedná se již o známější pojem, což vede k existenci mnoha metodologií, metod a definic.

Informační audit jako POJEM představuje finanční toky a finanční zdroje, jež má organizace k dispozici. V rámci postupů se provádí datový, informační a znalostní (tacitní) audit. K auditu patří rovněž analýza nákladů, zdrojů, potřeb, toků a přínosů informačních zdrojů a informační politiky. Informační audit leží v procesu mezi datovým a znalostním auditem.

Informační audit jako PROCES oproti POJMU nemá jasnou metodiku jelikož jeho použití je vždy závislé na dané organizaci, prostředí a cílech. Proces představuje souhrn etap, zásad, postupů, přístupů, řízení, metod, technologiích a pravidel. Existuje velké množství metodologií, které se musejí analyzovat a vhodně zvolit.

Informační audit jako PROJEKT představuje stěžejní bod analýzy. Předkládá ucelenost jednotlivých činností, které vedou k jasným cílům. Jsou zde představeni aktéři, zdroje, výstupy a průběh auditu. V analýze jsou použity různorodé metody dotazníků, rozhovorů, monitoringu  a analytických nástrojů, včetně SWOT analýzy.

Informační audit jako PRODUKT zohledňuje výrobky a služby, jež jsou dále větveny na interní, externí, informační aj.

Poslední informační audit jako PŘÍPADOVÁ STUDIE je vytvářen na základě doporučení z předchozích výsledků analýz. Jedná se o závěrečné zprávy, grafy, výstupy, hodnocení a přínosy auditu.

Informační audit je nástrojem, který pomáhá jasně analyzovat všechny možné procesy, vstupy a výstupy organizace, vzhledem k jejich cílům a budoucímu vývoji. Podrobné informace o 5 P a metodologiích informačního auditu se můžete dočíst v článku: DOMBROVSKÁ, Michaela. 5 P Informačního auditu. ITlib: Informačné technológie a knižnice [online]. Bratislava, 2017, (3), 23-30 [cit. 2017-12-19]. ISSN 1336-0779. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/23_5%20p%20informacniho.pdf

 

Odborné články

, , , , , , , , ,