Perspektivy akademických knihoven


V pátek 10. 11. 2017 se na půdě Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty, uskutečnila přednáška PhDr. Ondřeje Fabiána, ředitele Knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen UTB), jejímž tématem byly Perspektivy akademických knihoven. V úvodu byla představena knihovna, která působí na univerzitě jako samostatná jednotka, spadá pod ni Infocentrum Baťa a Nakladatelství UTB. Její činnost koordinuje Knihovní a ediční rada. Hlavním úkolem knihovny je sloužit lidem ve vlastní instituci a až pak poskytovat služby široké veřejnosti. Upozornil na to, že akademické knihovny nemají žádnou oporu v knihovním zákoně.

Pro univerzitu není důležitá skladba knihovního fondu, ale přístup k elektronickým informačním zdrojům. Nemůže být izolovanou jednotkou univerzity, kde se dají půjčovat knihy. Musí být ve shodě se stanovenými cíli univerzity a plnit roli jejího informačního centra. Co sráží akademické knihovny je staré knihovnické klišé, že knihovna je pouze půjčovna knih. Musí však dělat věci jinak a mít něco navíc. Ve Zlíně například pořádají několik akcí jak pro studenty univerzity, tak zaměstnance jiných knihoven – ochutnávky kávy, módní přehlídku, košt slivovice (pro zvané) a mnoho dalších… Chod knihovny ovlivňují různé faktory, od situace ve vysokém školství přes demografickou křivku až po uživatele, a všechny tyto problémy padají na hlavu ředitele.

Finance si musí knihovna zasloužit za aktivity, které dělá pro svou instituci. Zaměstnanci by měli být lidé, kteří se umějí prosadit. Důležité je jejich zapojení do projektů. Jestli mají mít akademické knihovny nějakou budoucnost, musí reagovat na změny a nebát se výzev.

A co je vlastně důležité při řízení knihovny? Mít dobré vztahy s vedením univerzity a fakult, pracovat v týmu, umět prodat práci svých podřízených, nebát se a zkusit vše, i když se to možná nepovede. Nepracovat 20 hodin denně, ale být neustále na příjmu.

Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, tak nikam nevede.

Přednáška byla velmi inspirativní, s uvedenými příklady představení práce ředitele, personální problematikou a zajišťování služeb akademické knihovny se ztotožňuji. Překážky jsou výzvou a je důležité nebát se je stále překonávat,“ řekla o přednášce Mgr. Daniela Kolářová Jasenská, ředitelka Univerzitní knihovny Ostravské univerzity, která se jí také zúčastnila.

, , ,