Publikační chování a postoje k otevřenému přístupu mezi vědci a vědkyněmi v České republice


Autor obrázku – Pavel Šrubař

Článek z odborného časopisu Knihovna – knihovnická revue, Ladislavy Zbijeczuk Suché s názvem Publikační chování a postoje k otevřenému přístupu mezi vědci a vědkyněmi v České republice, pojednává o průzkumu, který byl inspirován metodologií Study of Open Access Publishing  a byl proveden v období 2013-2014. Tato studie vznikla ve spolupráci KISK FF MU a KKIV na FF UK v Bratislavě. Kontakty na respondenty byly předávány vedením několika institucí jako akademických pracovišť, vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, nemocnic a dalších organizací. K dotazníku měli vědci přístup přes vydavatele vědeckých časopisů, kteří jsou v databázi JCR. Výzkum podpořilo 301 redakcí, které jej předávaly konkrétním autorům, jež u nich publikují. Dotazník by vyplněn 230 respondenty, z toho 196 bylo považováno za relevantní. Největší procento respondentů tvořili vědci z oboru společenských věd, poté zde byli zástupci oboru biovědy, průmyslu, lékařských věd, fyziky a matematiky, vědy o zemi, chemii, zemědělství a v neposlední řadě také informatiky. Tento článek slouží jako náhled na výsledek tohoto šetření. V úvodu je představen současný pohled na vědeckou publikační produktivitu a s tím spojené publikační modely. Vědečtí pracovníci v ČR nejsou příliš informovaní o online přístupnosti článků v časopisech s otevřeným přístupem. Nicméně vědci pozitivně nahlíží na tuto možnost a chtěli by ji více využívat. V tomto případě by muselo dojít k hlubšímu obeznámení o jejich možnostech v dané problematice, které by vedlo k rozšíření jejich vědomostí. Celková publikační aktivita vědců v ČR je velice nízká a to jak při publikování v klasických periodikách, tak i v těch s otevřeným přístupem. Většina z nich nemá žádnou zkušenost ani podvědomí o časopisech s otevřeným přístupem. Vědci nemají ani příliš mnoho informací o tom, jak by mohli získat finance na publikování v těchto periodikách, a proto málokdo tuto možnost využívá. Veškeré poplatky by měly být financovány z grantů na výzkum či z prostředků dané výzkumné organizace. Získání prostředků je však pro autory nesnadné. Ti vědci, kteří se s touto možností již setkali a publikovali v časopisech s otevřeným přístupem, volili takzvanou zlatou cestu. Jedná se o publikování v odborných recenzovaných časopisech s okamžitým přístupem pro veřejnost. Vydavatel vytvoří konečnou podobu článku a dá ji volně k dispozici. Autoři tedy mohou článek publikovat jak tradiční cestou, tak zároveň v OA časopisech. Druhou možností je publikování pomocí zelené cesty a to tak, že autoři ukládají své texty do institucionálních repozitářů. V ČR jsou vědci více obeznámeni se zlatou cestou, oproti tomu ukládání do repozitářů není téměř využíváno. Otevřený přístup hodnotí vědci pozitivně a to především z hlediska urychlení předávání informací veřejnosti. Dostupnost jejich článků, jak z oblasti medicíny, tak přírodovědných či technických věd zvýší informovanost občanů o dění ve všech oborech. Díky tomuto výzkumu je jasnější situace v oblasti publikačního chování vědců v ČR a instituce jsou nyní obeznámeny s tím, co je potřeba vykonat, aby bylo aktivně využíváno publikování v časopisech s otevřeným přístupem. V článku jsou konkrétní výsledky popsány a zpracovány v podobě grafů, či tabulek a informace jsou taktéž doplněny o výzkumy na danou tematiku z předešlých let. Tyto a další rozšiřující informace jsou popsány v rozsáhlém článku: ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Publikační chování a postoje k Open Access: analýza vnímání otevřeného přístupu mezi vědci a vědkyněmi v České republice. Knihovna: knihovnická revue [online]. 2016, 27(2), 54–67 [cit. 2017-07-25]. ISSN 1801-3252. Dostupné z: http://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/2016-2/recenzovane-prispevky/publikacni-chovani-a-postoje-k-otevrenemu-pristupu-mezi-vedci-a-vedkynemi-v-ceske-republice

 

Odborné články

, , , , , , , , , , ,