Pozvánka na přednášku „Knihy znovu nalezené“


Všichni jsou srdečně zváni na přednášku o projektu „Knihy znovu nalezené“, která proběhne ve čtvrtek 12. listopadu od 10:00 hodin v Aule v budově Na Rybníčku (sídlo rektorátu). Přednášku si připravili Mgr. Tomáš Foltýn a Mgr. Marcela Strouhalová z Národní knihovny v Praze.

Knihy znovu nalezené, 12. 11. 2015

Knihy znovu nalezené, 12. 11. 2015, 10:00, Aula

Anotace:
Projekt „Knihy znovu nalezené“ — interdisciplinární přístup ke knižnímu kulturnímu dědictví
Národní knihovna ČR v minulosti fungovala mimo jiné i jako centrální instituce pro deponování knižních dokumentů z různých zdrojů, například konfiskátů z období II. světové války a dalších let, deponátů různých institucí atd. Tyto fondy, uložené převážně v Rezervních fondech NK ČR, nejsou do dnešní doby uspokojivě zpracované, je jen málo informací o jejich struktuře a právním rámci, přestože jsou nesmírně zajímavým dokladem praktického nakládání s kulturním obsahem a činnosti jednotlivých složek státní sféry. Z těchto důvodů přistoupila Národní knihovna ČR k řešení projektu „Knihy znovu nalezené“, jež je financován prostřednictvím tzv. Norských fondů.
Základem projektu je zmapování zhruba 12 000 svazků nebohemikálních dokumentů z dotčeného období, jejich následně zpracování dle platných standardů, bezpečné uložení a adekvátní prezentace uživatelům Národní knihovny ČR. Nicméně další výzkumné aktivity tyto rutinní činnosti široce přesahují. Mezi cíle řešitelského týmu totiž dále patří uskutečnit první souvislý archivní výzkum v dané oblasti, jež dosud není v českém prostředí systematicky řešená, poukázat na mezinárodní dosah válečného a poválečného nakládání s kulturním dědictvím včetně vazeb na původní vlastníky a jejich osudy a otevřít tuto oblast našich dějin dalšímu výzkumu. Zároveň bude prověřen i stávající právní rámec těchto dokumentů. Výstupy projektu směřují i do oblasti prezentace kulturního dědictví – průběžné výsledky jsou k dispozici na webové stránce projektu www.knihyznovunalezene.eu, pro komunikaci se používají sociální sítě, s průběhem výzkumu budou seznámeni studenti vysokých škol humanitního zaměření, vznikají odborné studie shrnující výsledky projektu atd. Hlavními výstupy projektu se širším společenským dosahem budou dvě výstavy – fyzická v prostorách areálu Klementina a virtuální, kterou připravují pracovníci norské nadace Stiftelsen Arkivet, jež je spoluřešitelem projektu a má dlouhodobé zkušenosti v oblasti zpřístupnění kulturního obsahu za použití nejmodernějších technologií.
Projekt Knihy znovu nalezené je tak jedinečným projektem, který díky svému konceptu umožňuje propojit rutinní knihovnické činnosti s interdisciplinárním výzkumem a prezentací kulturního dědictví, což je v našem prostředí nepříliš obvyklý přístup, s nímž budou detailně seznámeni posluchači této přednášky.

Přednášející:
Mgr. Tomáš Foltýn
Tomáš Foltýn vystudoval obor Kulturní dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice. Od roku 2007 je pracovníkem Národní knihovny, kde momentálně zastává pozici ředitele Odboru správy fondů. Dlouhodobě se zabývá oblastí digitalizace knihovních fondů, správy fondů a prezentace kulturního dědictví. Zároveň se podílí na řešení mnoha národních a mezinárodních výzkumných projektů.

Mgr. Marcela Strouhalová
Marcela Strouhalová je absolventkou oboru Kulturní dějiny Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, kde od roku 2012 pokračuje v doktorském studiu. Specializuje se na správní dějiny 20. století. V projektu garantuje oblast interdisciplinárního výzkumu, provádí průzkum archivních fondů a zodpovídá za odborné výstupy.

, , , , ,